สุดยอดบล็อกสอนเทคนิคการหาเงินออนไลน์,การทำ Digital Marketing และการทำ SEO ฉบับมืออาชีพ- indycreators: ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Chaiyapat Chuenchom | 9/28/2562 |
โปรดอ่านเงื่อนไขการบริการนี้ด้วยความตั้งใจก่อนการใช้งานกับเว็บไซต์ https://www.indycreators.com

คุณได้เข้ามาและใช้บริการภายใต้การยอมรับในเงื่อนไขนี้และเงื่อนไขของเว็บไซต์พันธมิตรของเรา เงื่อนไขนี้ใช้กับทุกคนที่เป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์, ผู้ใช้งานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ

ขั้นตอนหรือการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันกับเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ต้องการหรือไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของเงื่อนไข คุณก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์นี้
การซื้อ 
ถ้าคุณต้องการซื้อสินค้าและบริการที่มีอยู่ คุณอาจจะต้องถามกับตัวแทนขายสินค้าและบริการนั้นๆเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของคุณ, ปริมาณการซื้อ, หมายเลขเครดิตการ์ด, วันหมดอายุของเครดิตการ์ด, ที่อยู่ส่งใบเสร็จ,และข้อมูลการส่งสินค้าและบริการ
คุณจะต้องเสนอและรับประกันว่าคุณมีสิทธิใช้บัตรเครดิตการ์ดนั้นได้หรือด้วยวิธีการชำระเงินอื่นเพื่อทำธุรกรรมการซื้อและข้อมูลที่คุณให้เป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
การบริการอาจจะใช้กับพันธมิตรเว็บไซต์ของเราเพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการเพื่อทำให้การซื้อเสร็จสมบูรณ์ โดยการกรอกข้อมูลของคุณ, คุณยินยอมโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พันธมิตรเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามนโยบายส่วนตัวในเว็บไซต์ของเรา
เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนเงินหรือการยกเลิกการซื้อทุกๆ ครั้งที่มีเหตุผลอันสมควร แต่มีข้อจำกัดว่าสินค้าหรือบริการยังใช้ได้ดี, มีข้อผิดพลาดในใบเสร็จหรือราคาของสินค้าและบริการ, การผิดพลาดเกิดจากตัวผู้ซื้อเองหรือเหตุผลอื่นๆ
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินหรือการยกเลิกการซื้อถ้าเป็นการหลอกลวงหรือไม่มีสิทธิ์ในการซื้อหรือมีข้อสงสัยว่าเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
การคืนเงิน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดไปดูที่นโยบายการคืนเงินของเรา
ข้อมูลสินค้าและบริการที่ยังใช้ได้, ข้อผิดพลาดและไม่ถูกต้อง
เราพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกค้า เราอาจจะประสบความล่าช้าในการอัพเดทข้อมูลการให้บริการและการโฆษณาให้ทราบบนเว็บไซต์ต่างๆ ข้อมูลที่พบในการให้บริการอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องและอาจจะไม่ครบถ้วนหรือทันสมัย สินค้าหรือบริการอาจจะแจ้งราคาผิด, คำอธิบายไม่ตรง, หรือไม่มีการให้บริการแล้ว และเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่บริการนั้นได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นเราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด, ความไม่ถูกต้อง หรือข้อละเว้นทุกครั้งโดยไม่มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใด
การประกวด, เงินรางวัลและโปรโมชั่น
ทุกๆ การแข่งขันหรือการประกวด, เงินรางวัลหรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่เกิดจากการให้บริการอาจจะแยกจากเงื่อนไขของบริการหลักของเรา  ถ้าคุณได้รับโปรโมชั่น ,กรุณาไปแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์นั้นตามนโยบายหลักของเรา ถ้าสิทธิ์ในโปรโมชั่นที่คุณได้รับไม่ถูกต้องตามเงือนไขการให้บริการของเรา ในโปรโมชั่นคุณต้องสมัครรับโปรโมชั่นใหม่
บทความ
บริการของเราอนุญาติให้คุณโพสต์, ลิงค์, สะสม,การแชร์และกระทำข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ หรือบทความ การตอบบทความที่คุณได้โพสต์หรือว่าการให้บริการ  แต่ทั้งนี้ต้องถูกกฎหมาย เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม
การโพสต์บทความหรือการให้บริการของคุณ คุณต้องนำเสนอและรับประกันว่าเนื้อหาที่เป็นของคุณและ / หรือคุณมีสิทธิใช้และให้การยินยอมกับเราเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและหลักฐานการได้รับอนุญาติ,ที่มีอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ และการโพสต์บทความของคุณหรือการให้บริการจะต้องไม่ฝ่าฝืนสิทธิส่วนตัว, ความถูกต้องของสังคม, ลิขสิทธิ์, สัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลหรือส่วนรวม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธบัญชีผู้ใช้งานที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
คุณได้รับการสงวนไว้ในสิทธิของคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบทความที่คุณโพสต์, โพสต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นหรือการใช้บริการเกี่ยวเนื่องไปที่เว็บไซต์ของคุณ และคุณก็มีหน้าที่ที่จะป้องกันสิทธิเหล่านั้น  เราจะไม่รับผิดชอบและไม่เกี่ยวข้องกับบทความของคุณหรือการโพสต์จากบุคคลที่สามหรือการให้บริการ อย่างไรก็ตามการโพสต์บทความเพื่อใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา คุณยินยอมให้เราตรวจสอบสิทธิและใบอนุญาตการใช้, การดัดแปลง, ต่อสาธารณะ, แสดงความคิดเห็น, การทำซ้ำและการเผยแพร่ เช่น บทความและการให้บริการของคุณ คุณตกลงในการอนุญาติให้เราตรวจสอบ รวมทั้งสิทธิสำหรับเราต่อบทความของคุณแก่ผู้ใช้อื่นๆ ใครก็ตามที่อาจจะใช้บทความของคุณตามเงื่อนไขนี้
indycreators.com มีสิทธิในบทความแต่จะไม่มีหน้าที่ติดตามและแก้ไขบทความทั้งหมดที่ได้เตรียมการไว้โดยผู้ใช้
เพิ่มเติม : บทความที่พบหรือให้บริการเป็นทรัพย์สินของ indycreators.com หรือการใช้ด้วยการได้รับอนุญาติแล้ว คุณจะต้องไม่เผยแพร่, ดัดแปลง, ส่งต่อ, นำกลับมาใช้, ดาวน์โหลด, โพสต์ซ้ำ, ทำซ้ำ, หรือใช้ข้อความในบทความ, ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพือวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจในประโยชน์ส่วนตัว  โดยไม่ได้รับการอนุญาติอย่างเป็นทางการจากเรา
บัญชีผู้ใช้
เมืื่อคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา คุณต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ และข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง, ครบถ้วนสมบูรณ์, และเป็นข้อมูลล่าสุด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จ, ไม่สมบูรณ์หรือว่าข้อมูลล้าสมัยอาจจะถูกลบบัญชีผู้ใช้บริการของคุณออกทันที
คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวบัญชีผู้ใช้ของคุณและรหัสผ่านทั้งหมด แต่ไม่จำกัดข้อห้ามการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณและ/ หรือบัญชีของคุณ คุณตกลงยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดหรือการกระทำต่างๆ ภายใต้การใช้งานบัญชีของคุณ และ / หรือรหัสผ่าน ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่เป็นบริการของเราหรือบริการจากพันธมิตรเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งเตือนเราทันทีเมื่อรู้สึกว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยหรือมีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาติใช้บัญชีของคุณ
คุณต้องไม่ใช่ชื่อบัญชีผู้ใช้เป็นชื่อของคนอื่นหรือนามแฝงหรือไม่มีสิทธิที่จะใช้ชื่อ,หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบุคคลอื่นหรือนามของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาติ คุณต้องไม่ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ มีลักษณะหยาบคายหรือลามกอนาจาร
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการ, ลบบัญชี, ลบหรือแก้ไขบทความหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในดุลยพินิจของเรา
นโยบายลิขสิทธิ์
เราคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่น มันเป็นนโยบายของเราที่รับผิดชอบในการอ้างสิทธิไม่ว่าจะเป็นบทความที่โพสต์ฝ่าฝีนลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล
ถ้าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้โดยถูกต้อง และคุณเชื่อว่าในงานลิขลิทธิ์นั้นได้มีการถูกทำซ้ำและใช้ไปในทางที่มีส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ  กรุณาร้องเรียนกับเราโดยอีเมล์มาที่ info@indycreators.com โดยใช้พาดหัวข้อว่า "ละเมิดลิขสิทธิ์" และรวมทั้งคำอธิบายรายละเอียดข้อเรียกร้องสิทธิในรายละเอียดด้านล่างภายใต้ "กฎของ DMCA และกระบวนการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์
คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ) สำหรับการแสดงความเท็จหรือหลอกลวงในการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกบทความที่พบหรือให้บริการในลิขสิทธิ์ของคุณเอง
กฎ DMCA  และกระบวนการสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์
คุณต้องสมัครการติดตามแจ้งเตือนจากหน่วยงาน Digital Millennium Copyright Act (DMCA) เป็นตัวแทนลิขสิทธิของเราตามข้อมูลรายละเอียดกฎหมายลิขสิทธิที่เขียนไว้ใน (see 17 U.S.C 512(c)(3) 
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองของเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ 
  • คำอธิบายของงานลิขสิทธิ์นั้น คุณมีการเรียกร้องการละเมิดรวมทั้ง URL (เช่น ที่อยู่ของเว็บเพจ) ของตำแหน่งที่งานลิขสิทธิ์นั้นหรือทำซ้ำงานลิขสิทธิ์นั้นอยู่
  • การระบุ URL หรือระบุตำแหน่งของบริการที่ไหน คุณเรียกร้องการละเมิดได้ตามที่อยู่นั้น ตามที่อยู่ของคุณ, หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์แอดเดรส
  • รายงานโดยคุณที่มีคุณมีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับว่ามีการคัดค้านการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ,ตัวแทน หรือโดยกฎหมาย
  • รายงานของคุณ ได้รับการลงโทษโดยความเท็จ ตามข้อมูลด้านบนในคำเตือนของคุณที่ถูกต้องและที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ในลิขสิทธิ์โดยถูกต้อง
คุณสามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราได้ที่อีเมล์นี้   dmca@indycreators.com
ทรัพย์สินทางปัญญา
การบริการและงานบทความของผู้เขียน (ไม่รวมกับบทความจากผู้ใช้) ด้วยคุณลักษณะและกระบวนการจะได้รับการปกป้องไว้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ indycreators.com และเป็นผู้ให้อนุญาติ การบริการจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และตามกฎหมายอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เครื่องหมายการค้าของเราและสัญลักษณ์การค้าต้องไม่ถูกใช้ในสินค้าหรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจาก indycreaotors.com
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
บริการของเราอาจจะมีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์พันธมิตรของเราหรือบริการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือจัดการโดย indycreators.com
indycreators.com ไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อบทความ, นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการกระทำของพันธมิตรเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ เราไม่รับประกันกับข้อเสนอทุกประการต่อนิติบุคคล / บุคคลหรือของเว็บไซต์เหล่านั้นได้
คุณยอมรับและตกลงกับ indycreators.com ว่าจะไม่ปฎิเสธความรรับผิดชอบหรือยอมรับ, โดยไม่มีข้อแม้จากผลความเสียหายหรือสูญเสียเพราะสาเหตุหรือการกล่าวหาเพราะว่าหรือการติดต่อกับการใช้งานนั้นหรือความไว้วางใจในบทความหรือเนื้อหา, สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของพันธมิตรหรือบริการอื่น
เราแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์พันธมิตรหรือบริการอื่นที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม
การยุติการให้บริการ
เราอาจจะต้องยุติหรือระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณและยกเลิกการบริการทันที, โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือบอกกล่าว ทั้งนี้อยู่ภายใต้การใช้ดุลยพินิจของเรา สำหรับทุกเหตุผลไม่ว่าอะไรก็ตามและไม่มีข้อแม้ทั้งสิ้น รวมทั้งการเป็นการไม่จำกัดในการผิดเงื่อนไข
ถ้าคุณต้องการยุติบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณอาจจะต้องเพิกเฉยและไม่เข้าใช้งาน
ข้อกำหนดทั้งหมดที่มีในเงื่อนไขจะเป็นไปตามกระบวนการว่าควรยุติการใช้งานต่อไปโดยไม่มีกำหนด ข้อกำหนดเจ้าของบัญชี การรับประกันการปฎิเสธความรับผิดชอบ การชดใช้ค่าเสียหาย และการจำกัดความรับผิดชอบแต่อย่างใด
การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณยอมรับข้อกำหนด การชดใช้ค่าเสียหายและการรักษาความปลอดภัย indycreators.com และผู้ได้รับอนุญาติและผู้ทำการอนุญาติ และพนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการ และจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเรียกร้องค่าเสียหาย การกล่าวหา การสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือหนี้สิน และค่าเสียหาย (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความ) ผลจากหรือเกิดขึ้น การใช้งานของคุณและใช้บริการ โดยคุณหรือทุกคนที่ใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณและรหัสผ่าน การฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ บทความที่โพสต์
การจำกัดความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบไม่ส่งผลต่อ indycreators.com ไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าของเว็บไซต์ พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน คู่ค้า หรือโปรแกรม Affiliate ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือในทางอ้อม  อุบัติเหตุ เหตุการณ์พิเศษ หรือความเสียหาย รวมทั้งไม่จำกัดถึงข้อมูลการสูญเสียกำไร การใช้ประโยชน์ ค่าความนิยม หรือการสูญเสียทรัพย์สินอื่นๆ  ที่มีเป็นผลมาจาก (1) การใช้งานของผู้ใช้หรือไม่สามารถใช้งานหรือใช้บริการได้ (2) ทุกการกระทำหรือเนื้อหาของพันธมิตรเว็บไซต์ที่ให้บริการ (3) ทุกเนื้อหาที่ได้รับบริการและ (4) ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานหรือการส่งต่อการเผยแพร่ของคุณหรือบทความ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน สัญญา การละเมิด รวมทั้งการเพิกเฉย หรือที่มีกฎหมายระบุไว้ ไม่ว่าเราจะแจ้งหรือไม่แจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้หรือไม่ก็ตาม 
การปฎิเสธความรับผิดชอบ
การใช้บริการของคุณเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณ การบริการได้มีไว้ให้เสมือนว่าและใช้ได้โดยทั่วไป การบริการที่มีจะไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งชัดเจนหรือเป็นนัย รวมทั้งไม่จำกัดถึงที่เป็นนัยการรับประกันสินค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ไม่ละเมิดหรือความมีประสิทธิภาพ
indycreators.com เป็นเพียงแต่ผู้ส่งเสริมโปรแกรม Affiliate และเป็นผู้ที่อนุญาติเท่านั้นจะไม่มีการรับประกันว่า ก) การบริการจะสร้างการสำรอง ความปลอดภัยหรือการสูญเสียเวลาหรือทำให้หลงผิด ข) ทุกข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข ค) การบริการฟรีเป็นไวรัสหรือส่วนที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ ง) ผลของการใช้บริการที่คุณจะได้รับตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดความคุ้มครอง
บางข้อกำหนดไม่ใช่ต่อการรับประกันข้อจำกัดความคุ้มครอง หรือข้อจำกัดควาคุ้มครองหรือจำกัดความรับผิดสำหรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือสูญเสียจากความประมาท ดังนั้นการจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่ได้มีไว้สำหรับคุณ 
กฎหมายคุ้มครอง
เงื่อนไขเหล่านี้ให้ความคุ้มครองและตีความตามหลักกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีข้อโต้แยัง
ความผิดพลาดของเราในการบังคับใช้สิทธิหรือขั้นตอนตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่พิจารณาถึงการละเว้นสิทธิเหล่านั้น ถ้าทุกขั้นตอนของเงื่อนไขเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่มีคำสั่งศาล ขั้นตอนจะยังคงมีเงื่อนไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้อยู่ เงื่อนไขเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งหมดที่มีระหว่างเราและผู้ใช้บริการของเรา และใช้แทนและแทนที่ทุกๆ ข้อตกลงที่แจ้งชัด ให้ใช้ระหว่างเราและผู้ใช้บริการของเรา
การเปลี่ยนแปลง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปรับปรุงหรือแทนที่เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา ถ้าการแก้ไขส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเราจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 30 วันที่จะประกาศใช้เงื่อนไขใหม่เพื่อให้มีผลใช้บังคับ  เนื้อหาสาระสำคัญอะไรที่เปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของเรา
ต่อไปในการใช้งานหรือใช้บริการของเราหลังจากมีการได้ปรับปรุงแก้ไขที่มีผลบังคัับใช้แล้ว คุณจะผูกพันกับเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเหล่านั้น ถ้าคุณไม่ยอมรับกับเงื่อนไขใหม่เหล่านั้น คุณก็ไม่ได้รับอนุญาติหรือสิทธิให้ใช้บริการของเรา
ติดต่อเรา
ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ info@indycreators.com